Loading…
useR!2017 has ended
avatar for Benno Pütz

Benno Pütz

Max-Planck-Institute of Psychiatry
Senior Scientist
Munich Area, Germany
Monday, July 3
 

6:00pm CEST

 
Tuesday, July 4
 

8:00am CEST

9:30am CEST

11:00am CEST

11:30am CEST

1:00pm CEST

2:00pm CEST

3:30pm CEST

4:00pm CEST

5:30pm CEST

 
Wednesday, July 5
 

9:00am CEST

9:15am CEST

9:30am CEST

10:30am CEST

11:00am CEST

11:36am CEST

11:54am CEST

12:12pm CEST

12:30pm CEST

1:30pm CEST

1:48pm CEST

2:06pm CEST

2:24pm CEST

2:42pm CEST

3:00pm CEST

3:30pm CEST

3:45pm CEST

4:45pm CEST

5:00pm CEST

6:30pm CEST

 
Thursday, July 6
 

9:15am CEST

9:30am CEST

10:30am CEST

11:00am CEST

11:18am CEST

11:36am CEST

11:54am CEST

12:12pm CEST

12:30pm CEST

1:30pm CEST

1:48pm CEST

2:06pm CEST

2:24pm CEST

2:42pm CEST

3:00pm CEST

3:30pm CEST

3:45pm CEST

5:15pm CEST

5:30pm CEST

5:35pm CEST

5:40pm CEST

5:50pm CEST

5:55pm CEST

6:00pm CEST

6:05pm CEST

6:10pm CEST

6:15pm CEST

6:20pm CEST

6:30pm CEST

7:00pm CEST

 
Friday, July 7
 

9:15am CEST

9:30am CEST

10:30am CEST

11:00am CEST

11:18am CEST

11:36am CEST

11:54am CEST

12:12pm CEST

1:15pm CEST

2:15pm CEST